Wetgeving/Verzekering

Algemeen ARBO

De ARBO wetgeving laat er geen misverstand over bestaan: in het geval van een werkgever – werknemer relatie dient een elektrische laagspanningsinstallatie en  aanwezige elektrische arbeidsmiddelen gecontroleerd te worden conform de daarvoor geldende normen. Concreet houdt dit in dat alle gebouwen, waar binnen zich deze verhouding bevindt, onder de ARBO-wet vallen en geïnspecteerd dienen te worden. Elke werkgever dient zijn wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid van het personeel te nemen door het laten uitvoeren van deze inspecties. Hetzelfde geldt voor de ZZP-er.

ARBO Wetgeving

In de ARBeidsOmstandighedenwet is de wettelijke verantwoordelijkheid van werkgevers omschreven ten aanzien van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Werkgevers zijn dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische installatie en de daarop aangesloten toestellen en apparaten. Zowel op hun eigen bedrijfsterrein als ook op de werklocatie. Die verantwoordelijkheid houdt in dat zij aan de overheid, de Arbeidsinspectie en verzekeraars moeten kunnen aantonen, dat al het mogelijke is gedaan om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

Verzekering

Alle verzekeringsmaatschappijen leggen in hun polisvoorwaarden vast dat de verzekeringnemer moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Nederlandse wetgeving, waarvan de Arbo-wet deel uitmaakt. Tevens is het preventief onderzoeken op brandrisico’s onderdeel van de voorwaarden. Wat de elektrische installatie betreft spreekt men dan over slechte verbindingen die oververhit kunnen raken en overbelasting van groepen en individuele fasen. Het belangrijkste voor u is uiteraard dat u nooit geconfronteerd wordt met brand als gevolg van kortsluiting!
De nieuwste rage is dan ook dat de bond van verzekeraars de NEN3140 keuring zoals we deze kennen niet meer handhaven, waarbij er een spanningsveld is ontstaan tussen de verzekeraar en Arbeidsinspectie.
Als u een SCOPE 8 of SCOPE 10 keuring door de verzekering gevraagd wordt, vraag dan altijd aan het inspectiebedrijf of deze ook voldoet aan de voorwaarden gesteld door de ARBO.

Wetgeving Ontruimingsplattegrond